Jo kitbedriuw makket it ôf!

Foar partikulieren, FFE's en bedriuwen

Mear as 15 jier alsidige ûnderfining

Ek renovaasje fan kitwurk

De finishing touch foar jo wenning

Renovaasje of nijbou fan in hûs is in flinke ynvestearring. Hoe noflik is it dan om in hûs sûnder naden en kieren as einresultaat te sjen! Kitservice Friesland soarget dêrfoar. Troch jierrenlange ûnderfining yn kitwurk en it brûken fan profesjonele kitten wurdt jo hûs perfekt ôfwurke!

Kitservice-Friesland-portfolio-treppen-foar-nei
FOAR NEI

Lekkaazjes of beskimmele kitfoegen?

Beskimmele kitfoegen jouwe in badkeamer in ferâldere en ûnfrisse útstrieling. Dêrby binne skimmels ek skealik foar jo sûnens! Boppedat kinne der troch de oantaasting fan foegen lekkaazjes ûntstean.

Skimmels ûntstean meastentiids troch ferkeard oanbrochte kit of de ferkearde soarte kit. Net goed fentilearjen, âlde sjipperesten en/of ferkeard skjinmeitsjen meitsje it probleem slimmer.

De iennichste echte oplossing is it ferfangen fan de kitfoech. Jo kinne faak de oare deis alwer gebrûk meitsje fan de frisse badkeamer.

kitbedrijf-friesland-gescheurde-kitvoegen-2

Kitfoegen skuord?

Kitfoegen hawwe swier te lijen fan temperatuer- en fochtferskillen yn simmer/winter, de kieren en naden ‘wurkje’ nammentlik oan ien wei. Hjirtroch sil, as de kitfoech net professjoneel oanbrocht is of de ferkearde kit keazen is, de kit wer loslitte.

Kitservice Friesland hat in enoarme ûnderfining mei it kitten fan de meast útienrinnende materialen. Sadwaande wurdt altyd de perfekte kit keazen en optimaal oanbrocht. De kitfoech is hjirmei perfekt ôfstimd op sawol de breedte en djipte fan de foech, as op de materialen dêr’t de kit op oanbrocht wurdt.

Gjin skuorren mear, sadat jo wille hawwe fan it ferbouwen fan jo hûs!

kitservice-friesland-sanitair

Kitten fan wiete romtes

Lekkaazje yn ’e hûs kin in soad ekstra wurk opsmite! De oarsaak leit meastentiids yn breklik kitwurk yn de badkeamer, wc of keuken.

Kitservice Friesland kit al jo tegelwurk/stúkwurk/sanitêr op profesjonele wize, sadat alle naden, kieren en foegen op in goeie wize ôftichte binne. Fansels wurde de kitfoegen superstrak ôfwurke, sadat jo (fer)bouprojekt der prachtich op stiet.

Mei kitfoegen fan ús kitbedriuw witte jo dat it goed sit en foarkomme jo lekkaazjes.

Dilataasjefoegen

kitbedrijf-in-friesland-dilatatievoegen

Dêr’t twa ferskillende materialen yn de konstruksje byinoarkomme is in fêste ferbining net winsklik. By temperatuerwikselingen of troch setting sille spanningen ûntstean, mei skuorren as gefolch. In dilataasjefoech foarkomt dit troch útsetting en krimp fan beide dielen op te fangen.

It ôfkitten fan dizze foegen mei in elastysk bliuwende kit soarget foar in fraai oansicht en makket de foech wyn- en wetterticht. De konstrukje wurdt sa foar lange tiid goed beskerme.

Epoksy tegelfoegen

kitservice-friesland-epoxyvoegen

Epoksyfoegen wurde oanbrocht op plakken dêr’t it foechwurk ekstra robúst wêze moat. De foechmortel is op basis fan epoksyhars en bestand tsjin ekstreme temperatueren, agressive soeren en hege wetterdruk. Hjirtroch wurde de foegen ekstreem sterk en beskermjend. Epoksyfoegen wurde tapast yn de yndustry, swimbaden, sauna’s, grutkeukens en sikehuzen. Mar bygelyks ek yn badkeamers.

Kitservice Friesland beskermet hjirmei jo foegen tsjin alle ferûntreiniging en skealike ynfloeden.

Brêgefoechsystemen

Galerijflat-streetview-brugvoeg

Galerijfoegen hawwe hiel wat út te stean. Neist ferfoarming wurde de foegen ek bleatsteld oan de termyske wurking fan it beton, grutte wetterbelêsting, meganyske en/of puntbelêsting. Dêrtroch kinne slimme lekkaazjes ûntstean mei faak kostbere gefolgen.
De brêgefoechsystemen fan Kitservice Friesland binne de duorsume oplossing om problemen te foarkommen.

Swimbaden en sauna

kitten-van-zwembaden-kitservice-friesland

It kitwurk oan swimbaden moat sekuer dien wurde. Troch de konstante gloar-, uv- en drukbelêsting wurde kitfoegen nammentlik swier belêste.
Mei de goeie kar fan de kit foarkomt Kitservice Friesland lekkaazjes en skimmels, jo kinne it gerêst oan ús oerlitte! Neist swimbaden kinne jo fansels ek by ús terjochte foar kitwurk oan sauna’s, whirlpools of stoombaden.

Kitservice Friesland kit ek al jo

 • Badkeamers
 • Sanitêr
 • Keukens
 • Wc’s
 • Renovaasje kitwurk
 • Brânwarrend kitwurk
 • Brânwarrende tapassingen
 • Swimbaden
 • Lintfoegen
 • Floeistoftichte tapassingen
 • Floeistofkearende tapassingen
 • Dilataasjefoegen
 • Plinten
 • Treppen
 • Natoerstien
 • Galerijen
 • Brêgefoegen
 • Ridend ark
 • Terrassen
 • Glêzen gevelkonstruksjes
 • Tegelwurk
 • Custom kitwurk
 • Beglêzing
 • Kezinen
kitbedijf-friesland

Kitservice Friesland makket it ôf!